Zaměření kurzů

Na školní rok 2022/23 jsme pro Vás připravili celkem 55 prezenčních seminářů a 50 webinářů pro učitele základních, mateřských a středních škol. Všechny semináře i webináře mají akreditaci MŠMT a vedou je lektoři s dlouholetou praxí v různých oblastech školství.

Semináře budeme realizovat:

 • jako prezenční semináře pro učitele z různých škol - tyto semináře budeme realizovat v Brně na ulici Kounicova 39 v učebnách Nepustilovy jazykové školy, se kterou od nového školního roku spolupracujeme
 • jako webináře pro učitele z různých škol v prostředí Microsoft Teams
 • jako prezenční semináře a webináře pro školní sborovny přímo ve školách 

 

Zaměření našich seminářů:

 • Podpora učitelských dovedností
  • plánování a organizace výuky, diferencované vyučování
  • hodnocení a sebehodnocení žáků
  • náměty pro různé vyučovací předměty 
 • Podpora poradenských pracovníků ve školách 
  • fungování školního poradenského pracoviště 
  • role speciálních pedagogů a školních psychologů
  • vedení poradenského rozhovoru 
 • Podpora realizace společného vzdělávání
  • vysvětlení problematiky podpůrných opatření
  • poskytování podpůrných opatření 1. stupně a vyšších stupňů ve škole
  • náměty na realizaci jednotlivých podpůrných opatření - tvorba IVP, asistent pedagoga, vedení předmětu speciálně pedagogiké péče, organizace výuky ve třídě, ve které jsou žáci s SVP, hodnocení jako podpůrné opatření 
  • práce se specifickými skupinami žáků - žáci se specifickými poruchami učení, žáci s ADHD a ADD, žáci s hraničním nadáním a lehkým mentálním postižením, žáci s poruchami autistického spektra, nadaní a mimořádně nadaní žáci 
  • spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Podpora vedoucích pracovníků ve školách
  • efektivní řízení školy - praktický pohled na jednotlivé oblasti řízení
  • hospitační činnost
 • Další oblasti:
  • prevence školní neúspěšnosti 
  • spolupráce a komunikace s rodiči
  • práce se třídou - třídnické hodiny

 

Aktuální přehled našich prezenčních seminářů pro základní školy najdete zde.

Aktuální přehled našich webinářů pro základní školy najdete zde