Zaměření kurzů

Naše vzdělávací programy jsou zaměřeny na 4 hlavní oblasti:

  1. Poskytování poradenských služeb ve školách, podpora vybudování funkčního a efektivního systému poradenských služeb ve škole, zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. Vzdělávání žáků v diferencované třídě, to znamená ve třídě, kde je široké spektrum žáků - od žáků mimořádně nadaných, přes žáky průměrné po žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami 
  3. Hodnocení a sebehodnocení žáků a pedagogických pracovníků
  4. Čtenářská gramotnost

 

Téměř všechny naše semináře mají akreditaci MŠMT, proto mohou být hrazeny z prostředků určených na DVPP. Výjimku tvoří pouze seminář Psychiatrické minimu pro školní praxi, který je nutné hradit z provozních prostředků školy.

Lektory našich seminářů jsou učitelé, vedoucí pracovníci škol a poradenští pracovníci, všichni s mnohaletou praxí ve škole. Proto jsou součástí všech seminářů příklady dobré praxe v dané problematice, konkrétní příklady, jak vzniklé situace řešit, jak se na vyučování připravovat apod. Všichni účastníci našich seminářů obdrží metodické materiály k dané problematice.

Některé semináře jsou vhodné pro celé sborovny, proto se mohou uskutečnit přímo ve škole, která si seminář objedná. V tomto případě bude cena stanovena dohodou v závislosti na počtu účastníků. Pro celé sborovny jsou zejména určené semináře:

  • Práce s diferencovanou třídou 
  • Hodnocení a sebehodnocení žáků v současné škole II
  • Třídnické hodiny II
  • Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole II
  • Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi 

V případě zájmu můžeme ve vaší škole realizovat i některý jiný ze seminářů z naší nabídky.

Za první dva roky naší činnosti jsme realizovali již více než 110 seminářů, a to buď v Brně pro zájemce z různých škol, nebo přímo ve školách, které si realizaci seminářů objednaly. S vyhodnocením zpětné vazby ve všech našich uskutečněných seminářů se můžete seznámit zde.