Stimulace vývoje dítěte v předškolním věku – 8 hodin – VHODNÉ K ŠABLONÁM 2

Tento seminář je v naší nabídce od září 2018. 

Číslo akreditace: MSMT- 14522/2018-2-464

Forma vzdělávacího programu: prezenční nebo online vedený seminář  s názornými ukázkami

Hodinová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci)

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Tento kurz navazuje na kurz POSOUZENÍ A STIMULACE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Jeho absolvování však není podmínkou, ale výhodou.

Oproti kurzu Posouzení a stimulace dítěte předškolního věku jsou poskytnuty pouze základní informace o vývoji v dané oblasti.  Stěžejním tématem je stimulace a intervence v oblasti zrakového vnímání, orientace v prostoru a v čase, řeči, matematických představ u dítěte ve věku 3-7 let.

Důraz je kladen na posloupné řazení podnětů od jednodušších po obtížnější podle možností jednotlivých dětí.  Jsou zmiňovány možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku. 

Blok č.1: ÚVOD; VLIV SLEDOVANÝCH OBLASTÍ NA MATENATICKOU A ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST (0,5 hodiny) 

Blok č.2: ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE (1,5 hodiny)

 • základní orientace ve vývoji  zrakového vnímání
 • stimulace zrakové diferenciace  - rozlišení detailu, horizontální polohy, vertikální polohy;
 • stimulace zrakové analýzy a syntézy, uvědomování si části a celku a jejich vzájemného postavení;
 • činnosti rozvíjející zrakovou paměť
 • stimulace vizuomotorické koordinace

 Blok č. 3:  PROSTOROVÁ ORIENTACE (1 hodina)

 • základní orientace ve vývoji  prostorové orientace
 • činnosti rozvíjející vnímání a pojmenovávání prostorových vztahů ve třech základních osách: horno-dolní, předo-zadní, pravo-levé
 • chápání a pojmenovávání dalších pojmů souvisejících s orientací v prostoru jako např. první, poslední, uprostřed, hned před, hned za, mezi…
 • uvědomování si částí a celků a jejich vzájemné uspořádání v prostoru

 Blok č. 4: ORIENTACE V ČASE (0,5hodiny)

 • základní orientace ve vývoji orientace v čase
 • činnosti rozvíjející vnímání délky trvání časových úseků
 • činnosti rozvíjející uvědomování si posloupnosti dějů

 Blok č. 5: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY (1,5 hodiny)

 • základní diagnostika v oblasti základních matematických představ
 • seznámení s oblastmi, které mají kromě prostorové orientace vliv na budování matematických představ: motorika, jemná motorika, řeč, zpracování zrakových vjemů
 • činnosti směřující k vytváření pojmu přirozeného čísla: porovnávání, řazení, třídění, uspořádávání, usuzování, stimulace vývoje
 • postupné vytváření pojmu přirozeného čísla, stimulace vývoje

 Blok č. 6: ŘEČ (2 hodiny)

 • základní diagnostika ve  všech rovinách řeči
 • stimulace roviny lexikálně-sémantické
 • stimulace morfologicko-syntaktické roviny
 • stimulace pragmatické roviny
 • stimulace foneticko-fonologické rovina - fonologické uvědomování - sluchová diferenciace, sluchová analýza a syntéza sluchová paměť 

 

Cena semináře vedeného online:  990,- Kč

Termín konání: 

 • středa 5. 5. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - ONLINE  

 

 • seminář bude rozdělený za 4 bloky po dvou vyučovacích hodinách s dostatečně velkými přestávkami 
 • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků 

Uzavírka přihlášek: úterý 4. 5. 2021 do 12.00 hodin 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Se zpětnou vazbou účastníků semináře se můžete seznámit zde:

 

 

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, pošlete nám předběžnou přihlášku a my Vás oslovíme, jakmile bude stanovený další termín pro konání semináře.