Společné vzdělávání ve školní praxi – LETNÍ ŠKOLA 2018 – 32 hodin – VHODNÉ K VÝZVĚ 22

Vzhledem k tomu, že téma společného vzdělávání je velice obsáhlé, nabízíme vám cyklus seminářů ve formě pětidenní letní školy, kterou plánujeme podruhé realizovat v srpnu 2018 v lokalitě Moravského krasu - ve Křtinách u Brna. První ročník letní školy jsme realizovali v srpnu 2017 a setkal se s velmi pozitivním ohlasem (vyhodnocení zpětné vazby níže). Pro zájemce o naši letní školu jsme připravili bloky zaměřené na různá témata spojená se společným vzděláváním s časovou dotací 4 nebo 8 hodin, každý účastník si z nich vybere témata tak, aby v rámci celého programu absolvoval 32 hodin vzdělávání dle vlastního zájmu a v souladu s potřebami své školy. Díky časové dotaci 32 hodin je tento cyklus seminářů vhodný pro Výzvu 22.

Pro rok 2018 a druhý ročník Letní školy Edupraxe jsme požádali o novou akreditaci programu - na základě realizace desítek seminářů ve školách a zpětných vazeb z nich jsme se rozhodli rozšířit nabídku témat dílen a seminářů a také jsme mírně navýšili cenu tak, aby do ní mohlo být zahrnuto stravování formou plné penze (v loňském roce byla v ceně pouze snídaně a další stravování si účastníci řešili individuálně a hradili prostřednictvím cestovního příkazu). Věříme, že uvedené změny přispějí k ještě větší pohodě účastníků letní školy a k zacílení témat našich seminářů na jejich učitelskou praxi. Naší žádosti akreditační komise vyhověla, proto vám můžeme nabídnout letní školu v nové, rozšířené podobě. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ ŠKOLU FINIŠUJE, NABÍZÍME VÁM POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA. UZAVÍRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 29. 6. 2018.

První ročník Letní školy Edupraxe proběhl v srpnu 2017 a zúčastnilo se jej 48 učitelů ze všech koutů ČR. S jejich zkušenostmi a hodnocením celé akce se můžete seznámit zde:

Číslo akreditace: MSMT - 896/2018-1-47

Forma vzdělávacího programu: cyklus seminářů realizovaných v rámci "letní školy"

Hodinová dotace: 32 hodin v rámci 5 dnů trvání letní školy

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně základních škol, poradenští pracovníci ve školách, vedoucí pracovníci ve školách

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Květoslava Řezáčová

 • jednotlivé dílčí semináře povede jedna nebo obě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení skupiny
 • lektorky Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková a Mgr. Květoslava Řezáčová absolvovaly semináře NIDV ke společnému vzdělávání a mají kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání 

 

Termín konání: 13. - 17. srpna 2018

Místo konání: Křtiny (poutní místo v Moravském krasu)

Cena: 8 900,- Kč

 • cena zahrnuje 32 hodin seminářů a dílen dle vybraných témat realizovaných v učebnách ZŠ Křtiny, metodické materiály k vybraným tématům v tištěné i elektronické podobě, ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v hotelu Zámek Křtiny - více zde, občerstvení během seminářů, doprovodný program - komentovaná prohlídla barokního zámku ve Křtinách, návštěva Arboreta Křtiny
 • pro zájemce o účast na letní škole, kteří bydlí v blízkosti Křtin a nemají zájem o zajištění ubytování a stravování, nabízíme možnost účasti na letní škole bez těchto služeb s každodenním dojížděním - cena bez ubytování a stravování je 5 500,- Kč 

 

Přihlášení na letní školu:  

 • stáhněte si prosím přihlášku, vyplňte všechny potřebné údaje a vyplněnou přihlášku prosím odešlete jako přílohu emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • následně vám potvrdíme její přijetí a zařazení mezi účastníky letní školy
 • v první polovině června vám pošle organizační pokyny, program dílen a seminářů dle vašeho výběru a fakturu

 

Přehled témat letní školy:

 1. Společné vzdělávání v legislativě - 4 hodiny
  • Společné vzdělávání ve školském zákoně se zaměřením na změny platné od 1. 9. 2016 včetně platných novel
  • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podpůrná opatření pro žáky se SVP
  • Další dokumenty související se společným vzděláváním
  • Podmínky pro realizaci společného vzdělávání ve školách
 2. Podpůrná opatření 1. stupně a plán pedagogické podpory - 8 hodin
  • První stupeň podpůrných opatření jako prevence selhávání žáků a jako základ individualizované péče o žáky se speciální vzdělávací potřebou
  • Aplikace PO 1. stupně v realitě školní třídy
  • Základní pedagogická diagnostika v podmínkách školy
  • Plán pedagogické podpory jako nástroj zacílené koordinované péče
  • Stanovení cílů a vyhodnocování efektivity plánu pedagogické podpory
  • Koordinace přístupů a postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
  • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenských zařízením při poskytování podpůrných opatření 1. stupně  
 3.  Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - 8 hodin
  • Individuální vzdělávací plán v legislativě
  • Individuální vzdělávání plán jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Spolupráci školy a školského poradenského zařízení při doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se SVP
  • Organizační zajištěné tvorby, realizace a vyhodnocování IVP ve škole, spolupráce učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog)
  • Spolupráce rodiny, školy a žáka na tvorbě a realizaci IVP
  • Podpůrná opatření realizovaná v rámci IVP - organizace výuky, metody a formy práce, hodnocení, asistent pedagoga, pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče
 4. Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga - 4 hodiny
  • Legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - nároky kladené na pedagogy a asistenty
  • Co může udělat pedagog pro včlenění asistenta pedagoga do systému školy - nutné organizační kroky, proces výběru asistenta, podpora procesu adaptace ve škole, vztahová síť školy
  • Spolupráce pedagoga s asistentem - příprava na vyučování, rozdělení kompetencí, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností
  • Klima třídy - adaptace AP ve třídě, vliv na celkové klima třídy, možnosti jeho ovlivnění ve prospěch žáka se SVP
  • Role poradenských pracovníků školy v procesu integrace žáka se SVP s asistentem
 5. Hodnocení a sebehodnocení žáků v podmínkách společného vzdělávání - 4 hodiny
  • funkce hodnocení žáků
  • Pravidla ro hodnocení žáků v ŠVP
  • Formativní a sumativní hodnocení
  • Pravidla pro hodnocení různých aktivit žáků (písemné práce, ústní zkoušení, žákovské projekty, domácí úkoly, apod.) + motivační bodové hodnocení žáků - příklady dobré prace
  • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Slovní hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Sebehodnocení žáků - funkce sebehodnocení a jeho využití, metody a formy sebehodnocení - příklady dobré praxe
 6. Práce s diferencovanou třídou - 8 hodin
  • Diferencovaná třída - typy žáků, jejich potřeby a projevy ve vyučování a daném předmětu, specifika práce s jednotlivými typy žáků
  • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
  • Metody a formy práce v diferencované třídě - příklady dobré praxe
  • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou - příklady dobré praxe
  • Motivace a hodnocení diferencované práce žáků
 7. Spolupráce a rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - 4 hodiny
  • Motivace ke spolupráci mezi školou a rodiči
  • Zmapování aktuální situace ve školách 
  • Role školy jako iniciátora spolupráce
  • příležitosti k navázání kontaktu s rodiči
  • Cesty k dlouhodobému udržení kontaktu s rodiči
  • Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 8. Práce s klimatem třídy, třídnické hodiny - 8 hodin
  • Školní třída jako sociální skupina
  • Klima školy, klima třídy a možnosti jeho ovlivnění 
  • Motivace učitelů a žáků k pořádání třídnických hodin
  • Metodika vedení třídnických hodin
  • Preventivní a intervenční programy pro třídy
  • Použití vhodných technik - jak stanovit cíl, jak vybrat vhodnou techniku, jak využít její potenciál a vyhodnotit její efektivitu
  • Komunitní kruh jako forma práce se třídou
 9. Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ diferencovaně - 4 hodiny
  • Výuka čtení v dnešní škole
  • Metody a formy práce ve výuce čtení v jednotlivých ročnících - rozvoj klíčových kompetencí
  • Práce s různým druhem textů a tvorba úkolů k nim
  • Diferencovaná výuka čtení
  • Aktivity vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, dramatická výchova)
 10. Čtenářská gramotnost na 2. stupni diferencovaně - 4 hodiny
  • Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti v literatuře, čtenářské strategie
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti ve slohu
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti v mluvnici
  • Využití průřezových témat pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • Příklady dobré praxe práce s textem, diferencovaná práce s textem

 

Pro Letní školu 2018 nově zařazujeme tato další témata:

 1.  Role ŠPP v podpoře společného vzdělávání - 4 hodiny
  • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) v legislativě
  • ŠPP ve škole - členové, rozdělení kompetencí, program poradenských služeb
  • Aktivity ŠPP směřující k podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Metodická podpora učitelů, spolupráce s rodiči
 2. Prevence a řešení školní neúspěšnosti - 4 hodiny
  • Prevence školní neúspěšnosti jako předmět poradenských služeb ve škole, systémové řešení pro školu
  • Neúspěšný žák ve škole - identifikace oblastí, ve kterých jsou žáci ve škole neúspěšní (neprospěch, problémové chování, postavení v třídním kolektivu, ...) 
  • Příčiny školní neúspěšnosti a jejich diagnotika
  • Řešení školní neúspěšnosti . podpora neúspěšných žáků
  • Aktivity směřující k prevenci školní neúspěšnosti - vyhledávání potenciálně neúspěšných dětí a práce s nimi
 3. Rozvoj matematických dovedností v diferencované třídě na 1. stupni ZŠ - 4 hodiny
  • Vymezení pojmu matematická gramotnost v souvislosti s RVP ZV
  • Praktické ukázky matamatických postupů v diferencované třídě
  • Metody práce se základními skupinami matematických dovedností
  • Matematické dovednosti napříč vzdělávacími obory
  • Aktivizační metoda a nápady v hodinách matematiky
 4. Práce ve skupině v diferencované třídě na 1. stupni ZŠ - 4 hodiny
  • Principy skupinové a kooperativní práce
  • Efektivní práce skupin, role ve skupině
  • Typy skupinové práce jako diferenciační metody ve výuce
  • Praktické ukázky - Skládankové učení, Skupinová práce na stanovištích, Metoda čtyř rohů, Expertní skupiny
  • Hodnocení skupinové práce
 5. Rozvoj informační gramotnosti v diferencované třídě na 2. stupni ZŠ - 4 hodiny
  • Orientace v mediálním a technologickém světě
  • Účinné hledání informací
  • Metody zpracování informací a jejich kritické hodnocení
  • Prezentace zpracovaných informací
  • Ověřování a hodnocení informační gramotnosti
 6. Nahlédnutí do problematiky stylů učení - 4 hodiny
  • Podstata procesu učení
  • Co žáci dělají, když se učí
  • Jak mlžeme podpořit žáky v efektivním učení
  • Učitel jako zprostředkovatel
  • Styly učení žáků a možnost jejich ovlivnění