Podpůrná opatření 2. – 5. stupně a individuální vzdělávací plán – 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hodin  

Cílová skupina:  Seminář je určen výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům, školním psychologům a učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů.

Lektorka:  Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • zmapování aktuální situace ve školách v oblasti poskytování podpůrných opatření 2. – 5. stupně
 • aktuální legislativní vymezení problematiky společného vzdělávání
 • podpůrná opatření a jejich stupně
 • podpůrná opatření 2. – 5. stupně – přehled, charakteristika
 • individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a nástroj na koordinaci péče o něj
 • spolupráce školy a školského poradenského zařízení při doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • organizační zajištění tvorby, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog)
 • spolupráce rodiny, školy a žáka při tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
 • náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatření 2. – 5. stupně nejen v rámci IVP – výuky, metody a formy práce, hodnocení – příklady dobré praxe
 • náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatření 2. – 5. stupně nejen v rámci IVP – asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče – příklady dobré praxe
 • tvorba IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě konkrétních kazuistik a doporučení školského poradenského zařízení

 

 

Cena: 1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

S postřehy kolegů, kteří se semináře již zúčastnili, se můžete seznámit ve zpětných vazbách.

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE