Soubor pracovních listů s komplexními úkoly pro 6. ročník

(Originální pracovní list obsahuje obrázky.)

Č. 2 – hláskosloví

 

I. Úkoly 1 – 6 jsou k této větě:

 

Jednotlivé druhy vět mají svou zvláštní melodii.

 

1. Vypiš základní skladební dvojici:.............................................................................................................

 

2. Urči všechny slovní druhy (nadepiš nad větu číslo).

 

3. Urči druh zájmen:....................................................................................................................................

 

4. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:

Vět - ............................................................................................................................................................

Mají - ..........................................................................................................................................................

 

5. Napiš slovo stejného významu ke slovu zvláštní: ...................................................................................

 

6. V jakém oboru se nejčastěji užívá pojem melodie: ...............................................................................

 

II. Úkoly 7 – 10 jsou k následujícímu textu:

Pan učitel nejenže naučil počítat, psát a číst, navíc rozuměl svým žákům a byl kouzelný, protože viděl do malých hlaviček svých žáků a dovedl pomoci při trápeních dětí svým kouzelným činěním. Nikdo totiž netušil, že pan Sova je také kouzelný mág, který umí splnit dětská přání, a tím vlastně byla tato škola kouzelná a tajně tajná.

http://www.medounek.estranky.cz/clanky/pribehy-pro-dite-od-kamarada/pribeh-prvni-___-aneb-kralovske-taboreni.html

 

MC900360788[1]7. Mág neznamená: a) kouzelník     b) čaroděj     c) král

 

8. Co je podle příběhu určitě pravda?

a) Pan učitel umí jen naučit číst, psát a počítat

b) Pan učitel umí plnit dětská přání

c) Pan učitel umí cvičit

 

9. V textu jsou a) 2   b) 3   c) 4   předložky

 

10. Příběh je opsán: a) z novinového článku   b) z pohádky   c) ze slovníku

 

III. Zakroužkuj správnou odpověď u úkolů 11 – 15:

 

11. Správná výslovnost slova dětský je:

MC900123273[1]a) [ďeckí]                                b) [dětskí]                               c) [dědský]

 

12. Pouze neznělé souhlásky jsou v bodě:

a) b, f, ž, ch, ř             b) p, t, š, ch, c             c) j, ť, č, š, ž

 

13. Slova se vyslovují stejně (na konci), jak se píší, v bodě:

a) hrad, dub, bez        b) plod, srub, tvaroh     c) ves, strup, koš

 

14. Dvojhláska ou není ve slově:

a) samouk                   b) poupě                                 c) louka

 

15. Hlavní přízvuk je v češtině:

a) na předposlední slabice     b) na první slabice     c) na libovolné slabice