LETNÍ ŠKOLA EDUPRAXE 2022

 

Na srpen 2021 jsme pro vás připravili již 5. ročník LETNÍ ŠKOLY EDUPRAXE. První 3 ročníky byly zaměřené na podporu realizace společného vzdělávání ve školní praxi a účastnílo se jich více než 100 učitelů a poradenských pracovníků ze základních škol z celé České republiky. S vyhodnocením zpětné vazby od účastníků jednotlivých ročníků, s jejich postřehy a náměty se můžete seznámit zde: 

V srpnu 2020 jsme 4. ročník letní školy realizovali v nové podobě s novou akreditací - 57 účastníků si vybralo jeden ze čtyř akreditovaných kurzů s časovou dotací 24 hodin. S vyhodnocením zpětných vazeb z loňského ročníku se můžete seznámit zde:

 

PODROBNÉ INFORMACE K LETNÍ ŠKOLE 2021:

5. ročník naší letní školy proběhne v srpnu 2021 podle osvědčeného modelu z loňského roku. Věříme, že epidemiologická situace nám umožní letní školu realizovat. Ke každému ze 4 témat pro vás máme připravené 4 akreditované kurzy určené pro různé cílové skupiny - učitele základních škol a vedoucí a poradenské pracovníky ve školách. Ke každému tématu jsme připravili blok vzdělávacích aktivit v celkovém rozsahu 24 hodin. Všechny aktivity jsou prakticky zaměřené, reagují na aktuální situaci ve školství a jejich cílem je podpora každodenní praxe pedagogických pracovníků.

V SOUČASNÉ DOBĚ JE KAPACITA LETNÍ ŠKOLY VE VARIANTĚ S UBYTOVÁNÍM ZCELA OBSAZENA, NA VZDĚLÁVACÍ BLOKY JE PŘIHLÁŠENO 53 PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE JEŠTE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA VARINTU BEZ UBYTOVÁNÍ, A TO DO PÁTKU 25. 6. 2021.

Číslo akreditace: MSMT-34318/2019-2-1006

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář

Hodinová dotace: 24 hodin v rámci 4 dnů trvání letní školy

Termín konání: 16. - 19. 8. 2021 

Místo konání: Křtiny (poutní místo v Moravském krasu cca 15 kilometrů od Brna)

Cena: 6 900,- Kč

 • cena zahrnuje 24 hodin vzdělávání dle vybraného tématu, které bude realizováno v učebnách ZŠ Křtiny, metodické materiály k vybraným tématům v tištěné i elektronické podobě, ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v hotelu Zámek Křtiny - více zde, občerstvení během seminářů, doprovodný program - komentovaná prohlídla barokního kostela ve Křtinách, návštěva Arboreta Křtiny
 • pro zájemce o účast na letní škole, kteří bydlí v blízkosti Křtin a nemají zájem o zajištění ubytování a stravování v hotelu Zámek Křtiny, nabízíme možnost účasti na letní škole bez těchto služeb s každodenním dojížděním - cena bez ubytování je 4 500,- Kč, v rámci stravování je v tomto případě zajištěn oběd a občerstvení během dne

 

Postup pro přihlášení na letní školu:  

 • stáhněte si prosím přihlášku k příslušnému vzdělávacímu programu (najdete ji pod názvem programu), vyplňte všechny potřebné údaje a vyplněnou přihlášku odešlete jako přílohu emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky letní školy
 • v polovině června vám zašleme podrobné organizační pokyny, časový rozvrh vzdělávacích aktivit a fakturu  

 

V RÁMCI LETNÍ ŠKOLY MŮŽETE ABSOLVOVAT JEDEN ZE 4 VYBRANÝCH BLOKŮ S ČASOVOU DOTACÍ 24 HODIN:

 

1. PODPORA UČITELSKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně základních škol a učitelé víceletých gymnázií různých aprobací

Možnosti financování v rámci Šablon: seminář je možné využít k tématům osobnostně sociální rozvoj, matematická gramotnost, cizí jazyky, čtenářská gramotnost (účastníci budou na část semináře rozděleni do skupin dle svého zaměření, které si vyberou v přihlášce, toto zaměření budou mít uvedeno na osvědčení)

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Květoslava Řezáčová, Mgr. Michaela Hantková

Program semináře:

 • Základní východiska pro práci učitele

  • co všechno učitele v praxi ovlivňuje v tom, co žáky učí, jaké metody využívají a jak žáky hodnotí

  • rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a školní vzdělávací program

  • práce s výstupy ve školním vzdělávacím programu

  • klíčové kompetence a možnosti jejich rozvoje

 • Organizace vyučování jako klíčová dovednost učitele

  • role učitele ve vyučovacím procesu, stanovení cílů a hledání cest k jejich naplnění

  • individualizace a diferenciace jako běžná součást práce učitele

  • náměty pro práci s učebnicemi, pracovními sešity a dalšími zdroji informací, náměty na pomůcky

  • osvědčené metody a formy práce vedoucí v optimálnímu naplňování vzdělávacích možností všech žáků - příklady dobré praxe

  • práce ve skupině a možnosti jejího využití

 • Hodnocení a sebehodnocení žáků

  • funkce hodnocení žáků, pravidla pro hodnocení

  • formativní a sumativní hodnocení a možnosti jejich využití - příklady dobré praxe

  • specifika hodnocení žáků se SVP

  • efektivní sebehodnocení žáků a vrstevnické hodnocení - jejich funkce, metody a formy - příklady dobré praxe

 • Čtenářská a informační gramotnost a možnosti jejich rozvoje napříč vyučovacími předměty

  • čtenářská a informační gramotnost jako klíčová kompetence

  • činnosti rozvíjející čtenářskou gramotnost napříč předměty - příklady dobré praxe

  • metody práce s textem

  • využití průřezových témat pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

    

 

 2. PODPORA PORADENSKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ PRAXI 

 

Cílová skupina: poradenští pracovníci ze základních škol a víceletých gymnázií - výchovní poradci, školní metodici prevence, školní speciální pedagogové, školní psychologové

Možnosti financování v rámci Šablon: seminář je možné využít k tématu osobnostně sociální rozvoj nebo inkluze

Lektorky: Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Olga Teremová

Program semináře: 

 • Legislativní zakotvení poradenských služeb ve škole

  • vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění

  • školní poradenské pracoviště - členové, rozdělení kompetencí, program poradenských služeb, vedení dokumentace

  • spolupráce poradenských pracovníků s vedením školy, učiteli a rodiči žáků

  • Aktivity ŠPP směřující nejen k podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příklady dobré praxe

 • Vedení poradenského rozhovoru

  • pomáhající pracovník ve školství - vymezení poradenské role a její odlišení od role učitelské, pomáhání jako kontinuum mezi pomocí a kontrolou, místo pomáhajícího pracovníka v systému školy, rizika pomáhající profese

  • specifika poradenského rozhovoru - odlišení poradenského rozhovoru od běžného, důraz na dojednání spolupráce, zaměření na společně dojednaný cíl

  • struktura poradenského rozhovoru - jednotlivé fáze rozhovoru, jejich cíl a prostředky, jak cíle dosáhnout

  • techniky vedení poradenského rozhovoru - věnování pozornosti, naladění na partnera v rozhovoru, techniky aktivního naslouchání

  • dojednávání spolupráce s rodiči, žáky, kolegy a nadřízenými

  • komunikace v konfliktu

  • praktické trénování vedení rozhovorů, sebereflexe a zpětná vazba ostatních účastníků

 • Role poradenských pracovníků ve škole při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

  • základní legislativa k tématu

  • možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

  • základní diagnostika nadaných žáků v podmínkách školy

  • vzdělávání nadaných žáků, kteří mají současně jiné speciální vzdělávací potřeby (žáci dvojí výjimečnosti)

  • koordinace postupů v rámci školy

 • Role poradenských pracovníků ve škole při vzdělávání žáků s hraničním nadáním a lehkým mentálním postižením

  • základní legislativa k tématu, vymezení pojmů a charakteristika žáků s hraničním nadáním a LMP

  • možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků s LMP v běžné třídě - práce s minimálními výstupy vymezenými v RVP ZV

  • koordinace postupů v rámci školy

    

 

 3. PODPORA ŘÍDÍCÍCH DOVEDNOSTÍ VEDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

    - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci ze základních škol a víceletých gymnázií (ředitelé a jejich zástupci) a učitelé základních škol a víceletých gymnázií, kteří se na roli vedoucích pracovníků ve škole připravují

Možnosti financování ze šablon: seminář je možné využít k tématu osobnostně sociální rozvoj 

Lektoři: RNDr. Petr Lukáš, Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková

Program semináře:

 • Klima školy a kultura školy

  • vymezení pojmů

  • klima školy a možnosti jeho ovlivňování

  • kultura školy a možnosti jejího ovlivňování 

 • Efektivní řízení školy

  • od koncepce rozvoje školy k plánování, výroční zpráva o činnosti školy

  • organizační řád školy, stanovení kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků školy, pověření pracovníků, pracovní náplně 

  • předmětové komise a jejich činnost

  • školní řád a vnitřní směrnice jako nástroje efektivního řízení školy

  • kontrolní činnost ředitele školy, vnitřní a vnější evaluace

 • Řízení pedagogického procesu, hospitační činnost

  • právní zakotvení hospitační činnosti 

  • cíle hospitace, její příprava, průběh a rozhovor po hospitaci

  • rizika hospitační činnosti

  • hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogického pracovníka, využití hodnocení k jeho finančnímu ohodnocení 

  • podpora osobního rozvoje učitele, plán osobního rozvoje

 • Role vedoucích pracovníků v systému poradenských služeb ve škole a realizaci společného vzdělávání

  • poradenské služby v podmínkách společného vzdělávání, jejich legislativní zakotvení

  • funkční model poradenských služeb ve škole - školní poradenské pracoviště (struktura, personální zajištění, náplně práce, spolupráce poradenských pracovníků, aktivity - příklady dobré praxe)

  • zajištění finančních zdrojů pro efektivní fungování poradenských služeb

  • řízení ŠPP a jeho spolupráce s vedením školy

  • role vedoucích pedagogických pracovníků při realizaci společného vzdělávání - aktuální legislativa, zkušenosti s realizací a financováním podpůrných opatření

    

 4. SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI 

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně stupně základních škol, asistenti pedagoga, učitelé víceletých gymnázií a poradenští pracovníci ze základních škol a gymnázií

Možnosti financování ze Šablon: seminář je možné využít k tématu inkluze 

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Michaela Hantková

Program semináře:

 • Společné vzdělávání v legislativě, aplikace legislativy do školní praxe

  • vyhláška 27/2016 v platném znění

  • kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, rozdíl mezi podporou a úlevou pro žáka

  • stupně podpůrných opatření

  • spolupráce škol a školských poradenských zařízení při nastavování podpůrných opatření pro žáky se SVP

 • Podpůrná opatření 1. stupně a plán pedagogické podpory

  • 1. stupeň podpůrných opatření jako prevence selhávání žáků a základ individualizované péče o žáky se SVP

  • podpůrná opatření 1. stupně v realitě školní třídy

  • základní pedagogická diagnostika v podmínkách školy

  • plán pedagogické podpory jako nástroj cílené koordinované péče

 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán 

  • individuální vzdělávácí plán jako nástroj na koordinaci péče o žáka se SVP

  • organizační zajištění tvorby, realizace a vyhodnocení IVP ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími a poradenskými pracovníky ve škole

  • spolupráce rodiny, školy a žáka při tvorbě a realizaci IVP

  • podpůrná opatření realizovaná v rámci IVP - organizace výuky (diferencované vyučování), vyučovací metody, hodnocení žáků se SVP, pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče, spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, případně druhým učitelem ve třídě

 • Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • motivace ke spolupráci mezi rodinou a školou

  • role školy jako iniciátora spolupráce

  • příležitosti k navázání kontaktu s rodiči a cesty k jeho dlouhodobému udržení

  • projednávání doporučení ŠPZ se zákonnými zástupci žáků se SVP a vysvětlení nastavení PO ve škole

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ