Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům, učitelům 1. a 2. stupně základních škol, učitelům středních škol a asistentům pedagoga, kteří se na tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP podílejí.

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

  • Aktuální legislativní vymezení problematiky společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření a jejich stupně
  • Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – přehled, charakteristika
  • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Spolupráce školy a školského poradenského zařízení při doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Organizační zajištění tvorby, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog)
  • Spolupráce rodiny, školy a žáka při tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
  • Podpůrná opatření realizovaná v rámci IVP – organizace výuky, metody a formy práce, hodnocení, asistent pedagoga, pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče – příklady dobré praxe
  • Tvorba IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě konkrétních kazuistik a doporučení školského poradenského zařízení 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

·         webinář bude rozdělen na čtyři bloky (vždy dvě vyučovací hodiny) s přestávkami 30, 60 a 30 minut 

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

 

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před začátkem semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: