Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům, učitelům 1. a 2. stupně základních škol, učitelům středních škol a asistentům pedagoga, kteří se na tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP podílejí.

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

  • Aktuální legislativní vymezení problematiky společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření a jejich stupně
  • Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – přehled, charakteristika
  • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Spolupráce školy a školského poradenského zařízení při doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Organizační zajištění tvorby, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog)
  • Spolupráce rodiny, školy a žáka při tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
  • Podpůrná opatření realizovaná v rámci IVP – organizace výuky, metody a formy práce, hodnocení, asistent pedagoga, pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče – příklady dobré praxe
  • Tvorba IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě konkrétních kazuistik a doporučení školského poradenského zařízení 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  úterý 30. 11. a pondělí 6. 12. 2021 (vždy 13.00 - 16.30)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před začátkem semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: