Podpůrná opatření 2. - 5. stupně a individuální vzdělávací plán - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům, učitelům 1. a 2. stupně základních škol, učitelům středních škol a asistentům pedagoga, kteří se na tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP podílejí.

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • zmapování aktuální situace ve školách v oblasti poskytování podpůrných opatření 2. – 5. stupně
 • aktuální legislativní vymezení problematiky společného vzdělávání
 • podpůrná opatření a jejich stupně
 • podpůrná opatření 2. – 5. stupně – přehled, charakteristika
 • individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a nástroj na koordinaci péče o něj
 • spolupráce školy a školského poradenského zařízení při doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • organizační zajištění tvorby, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog)
 • spolupráce rodiny, školy a žáka při tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
 • náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatření 2. – 5. stupně nejen v rámci IVP – výuky, metody a formy práce, hodnocení – příklady dobré praxe
 • náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatření 2. – 5. stupně nejen v rámci IVP – asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče – příklady dobré praxe
 • tvorba IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě konkrétních kazuistik a doporučení školského poradenského zařízení

 

 Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  úterý 1. 10. 2024 (8.00 - 16.00) 

 • webinář proběhne ve dvou dnech, vždy dva bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před začátkem semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: