Náměty na využití kritérií při plnění úkolů a hodnocení ve výuce AJ - 8 hodin

Tento seminář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. 

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený učitelům anglického jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnáziích.

Lektorka: Mgr. Květoslava Řezáčová

 

Cena: 1.590,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy) 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky 

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:
1)     blok (2 hodiny)

-     zmapování faktorů, které jsou důležité pro plánování výuky (RVP ZV, ŠVP, učivo, dostupné výukové materiály, vzdělávací možnosti žáků a jejich aktuální stav učení)

-     stanovení cílů výuky o ohledem na výstupy v ŠVP a vzdělávací možnosti žáků – cíle pro tematický celek a vyučovací hodinu

-     náměty na organizaci výuky se zaměřením na podporu žáků v dosažení stanovených vzdělávacích cílů

2)     blok (2 hodiny)

-     obecná pravidla pro práci v anglickém jazyce

-     důležitost nastavení kritérií při plnění úkolů a pro hodnocení předmětu

-     konkrétní příklady kritérií při plnění úkolů a hodnocení předmětu – náměty od lektorky, sdílení zkušeností účastníků semináře, skupinová práce

3)     blok (2 hodiny)

-     formativní a sumativní hodnocení v anglickém jazyce, možnosti praktického využití obou forem hodnocení – příklady dobré praxe

-     hodnocení učitelem, vrstevnické hodnocení a sebehodnocení v anglickém jazyce

-     sledování pokroku, plán zlepšení, práce s chybou

4)     blok (2 hodiny)

-     hodnocení v anglickém jazyce jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální kritéria a možnosti jejich využití

-     komunikace o kritériích se žáky a jejich zákonnými zástupci