Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O WEBINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ ZDE.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář s názornými ukázkami

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.

Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.

Blok č. 1: 

 • Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky
 • Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
 • Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
 • Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby 

Blok č. 2:

 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
 • Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby

Blok č. 3:

 • Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou
 • Uvolňovací a rozcvičovací cviky

Blok č. 4:

 • Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
 • Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
 • Příprava na písmo

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:

-      Rozvoj grafomotoriky (Bednářová, J., Šmardová, V. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Edika, 2012)

-      Diagnostika dítěte předškolního věku (Bednářová, J., Šmardová, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)

Účastníci budou seznámeni s těmito materiály, není však nutností uvedené materiály vlastnit. Účastníkům bude poskytnut dostatek informací k tomu, aby mohli vycházet z informací z kurzu. 

 

Cena:  1590,- Kč  

Místo konání: Brno, Kounicova 39

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky pro podzim 2024

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

Přihlášení na seminář: 

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Se zpětnou vazbou účastníků semináře se můžete seznámit zde: